Přihlásit se Registrovat

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Váš košík je prázdný
Nákupní košík
Váš košík je prázdný
Získáváte dopravu ZDARMA!
Hodnota objednávky přesáhla 800 Kč.

...knihy, které nechávájí
promluvit Bibli

  • co se děje když se modlím
  • Dí li bůh
  • důvěřovat bibli
  • Evoluce
  • Navzdory temnote
  • Proměnující milost
  • Velkolepen dílo
  • vzdálení živému bohu
  • Znamenitá žena

Jak mám překonávat strach?

1. Nechtějte se zavděčit lidem

[Petr] Nejprve jídal totiž společně s pohany; když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bal zastánců obřízky. Galatským 2,12

Petr jednu věc říkal, ale když se objevili křesťane z Židů, dělal něco jiného. Chtěl se zavděčit lidem. Kvůli své touze zavděčit se lidem dostal strach, že bude odhalen. Tomu, kdo se chce zavděčit lidem, více záleží na uznání od lidí než od Boha. Nehledejte lidské, ale Boží uznání a mějte pevné, jasné, biblické přesvědčení a podle něj žijte. Pak se nebudete muset bát jednat biblicky, protože bude pro vás mnohem důležitější, co si o vás myslí Bůh, než co si myslí ostatní.

2. Připomínejte si Boži slovo

Připomínám si tvé dávné soudy, Hospodine, v tom útěchu najdu. Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo. Soužení a úzkost na mě doléhají, přikázaní tvá jsou pro mne potěšením. Hojný pokoj mají ti, kdo miluji tvůj Zákon, o nic neklopýtnou. Žalm 119,52. 114. 143. 165

Zaslíbení daná v Božím slově jsou vyzkoušená a pravdivá. Zaslíbení, která se vztahují k vám, vás obzvlášť posílí. Učení se veršů zpaměti a rozjímaní nad Písmem se nedá ničím nahradit. Bůh například použil své slovo, aby pomohl Jákobovi překonat strach ze setkaní s Ezauem a jeho čtyřmi sty muži. Jákob si připomínal ve své modlitbě Boži zaslíbení: „Hospodine, tys mi pravil: ‚Navrať se do své země a do svého rodiště a já se postarám, aby se ti dobře vedlo‘“ (Gn 32,10). Pochybuji, že se Jákob zbavil svého strachu úplně, ale natolik se zklidnil, že mohl pokračovat v cestě domů. Jestliže si i vy jako Jákob budete neustále připomínat Boži slovo, strach buď ustoupí nebo dokonce úplně zmizí!

predek

Znamenitá žena

Martha Peace

Stručný komentář Jak být křesťanskou manželkou podle Božího srdce? Kniha Vám pomůže čerpat informace o poslání ženy z Bible. Jak se žena může stát požehnáním pro svého manžela i rodinu? Chcete  v souladu s Biblí zvládat obtížné životní situace jako jsou konflikty, hněv, osamělost, zármutek, strach?

Poutníkova četba, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. Dělejte moudrá rozhodnutí

Můj synu, ať toto ti nesejde z očí. Zachovej si pohotovost a důvtip. To dá tvé duši život a milost tvému hrdlu. Tehdy půjdeš bezpečně svou cestou, tvá noha se neporaní. Ulehneš-li, nebudeš se strachovat, ulehneš a příjemný bude tvůj spánek. Neboj se náhlého strachu, až přijde spoušť na svévolníky. Hospodin bude po tvém boku, bude střežit před pastí tvou nohu. Přísloví 3,21–26

Moudrost je schopnost uplatnit pravdu (Boží slovo) v životních situacích. Například pokud jste moudří, budete vědět, jak odpovědět pošetilci a posměvači. Budete se také rozhodovat na základě Bible. Výsledkem bude snazší život. Budete mít klidný spánek a nebudete se bát. Pán bude po vašem boku. Dokonce i ve vypjatých situacích, když přijde „spoušť na svévolníky,“ nebudete přemoženi strachem. Na druhé straně, pokud nebudete moudří, nastražíte si spoustu zbytečných pasti.

4. Uvědomte si Boží moc, která ve vás pracuje

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2. Timoteovi 1,7

Boži moc je neomezená. Touto svou mocí může Bůh stvořit svět a udržet ho v chodu. Může křísit z mrtvých. A může dát křesťanovi i schopnost nepodléhat strachu. Možná se ptáte: „Jestliže mi Bůh dává schopnost nebát se, proč se bojím?“ Bůh povzbuzoval Timotea před hrozícím pronásledováním. Pavel nabádal Timotea a připomínal mu, že Duch svatý v něm nepůsobí strach, ale posilňuje ho. Strach, a ne okolnosti samotné, pravděpodobně vás, stejně jako Timotea vede, jak o možných okolnostech přemýšlíte. Nakonec se začnete zaměřovat více a více na sebe. Váš strach stále narůstá. A pak samozřejmě přijde myšlenka: „Co teď se mnou bude?“ Soustředění na sebe je sobecké a strach, který sobecké myšlení přináší, není od Boha. Je to jen důsledek vašeho vlastního hříchu. Takže si uvědomte Boží uschopňující sílu, která ve vás působí (pokud patříte Kristu). Takové myšlenky vám přinesou úlevu a vy nebudete ochromeni strachem.

5. Bojte se Pána a mějte zálibu v jeho přikázáních

Haleluja. Blaze muži, jenž se boji Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních! Žalm 112,1

Jak pošetilé bát se nemoci a smrti, a nebát se Boha nebo jeho přikázaní. Ježíš nám to jasně říká: „… a nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle“ (Mt 10,28). Je mnoho věcí, které jsem neudělala nebo v nich nepokračovala, protože jsem se obávala Boží reakce a nevyhnutelných následků. Takový strach je moudrý. To je „počátek moudrosti“ (Př 1,7). Boží přikázaní by měla byt vaším potěšením. Čtěte si je, přemýšlejte o nich a s radostí se jich držte. Nacházejte potěšení v tom, že děláte radost Bohu. Pak budete mít přiměřený strach před Pánem.

6. Uvědomte si neustálou Boží přítomnost

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Žalm 23,4

Připomínejte si a věřte tomu, že Bůh je stále s vámi. Pokud jste patříte Kristu, máte stejnou jistotu, že jednoho dne budete s Pánem Ježíšem v nebi, jako že pravě teď čtete tuto větu. Vaše budoucnost s Pánem je vlastně už naplněna. Taková je skutečnost bez ohledu na vaše pocity. Nedávno jsem byla na pohřbu jedné mladé křesťanské manželky a matky, která náhle tragicky zemřela při automobilové nehodě. Církevní budova byla naplněná k prasknutí. Bezmála každý plakal, ale ten smutek nebyl zdrcující. Její rodina i přátelé v Kristu mají skutečnou naději. Víme, kde Carol je. Je s naším Pánem. I kdyby bývala věděla o své blížící se smrti, neměla by se čeho bát. Pokud patříte Kristu, neustále si připomínejte Boží zaslíbení, že s vámi půjde i roklí šeré smrti. Nebudete sami. Nemusíte se ničeho bát.

7. Věřte, že Bůh dodrží své slovo

V Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat tělo? Žalm 56,5

Musíte se rozhodnout, komu nebo čemu budete důvěřovat, pokud jde o vaši ochranu a bezpečí. Je to vaše vlastní síla? Je to vaše schopnost postarat se o sebe? Je to zbraň, kterou schováváte v nočním stolku? Je to vaše super bezpečné auto s dvojitými airbagy a antiblokovým systémem brzd? Asi pro vás není těžké vidět, jakým bláznovstvím je bezvýhradná víra v cokoli či kohokoli kromě Boha. Bohu můžete věřit, protože má svrchovanou moc nad každým. Ať se stane cokoli, můžete věřit Bohu, že vás podrží ve své nekonečně silné paži. Jak to můžete vědět? Protože vám to Bůh slibuje ve svém slově. Bůh sám se ve svém slově zavázal a On své slovo neporuší. Jak si je Bůh jistý, že dodrží své slovo? Pán Ježíš Kristus nám na tuto otázku odpověděl: „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou“ (Mt 24,35). Proto věřte, že Bůh své slovo dodrží.

8. Dotazujte se Pána, když se bojíte

Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Žalm 34,5

Bůh je ochoten vás vysvobodit z každého hříšného strachu, jakkoli velkého nebo malého. Tento verš si opakuji stále dokola, když jsem v čekárně u zubaře. Když se bojím, najdu v tomto verši ujištění. Místo pilulek nebo alkoholu nebo jiné formy úniku hledám Pána. Můžete s ním mluvit kdykoli. On vám odpoví skrze své slovo, které je „živé a mocné“ (Žd 4,12). „Dá vám milost vydržet všechny zkoušky nebo pokušení a poskytne vám i východisko“ (1K 10,13).

9. Překonávejte svůj strach láskou

Láska nezná strach; dokonalá laská strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. 1. Janův 4,18

Dokonalá láska je úplná. Zahrnuje v sobě lásku k Bohu a k lidem. Soustřeďte se na prokazování lásky Bohu a/nebo ostatním lidem a váš strach ustoupí. Svou lásku Bohu projevujete tím, že se řídíte jeho slovem, bez ohledu na své pocity. Svou lásku k druhým prokazujete tím, že jste „trpěliví, laskaví, nehledáte svůj vlastní prospěch...“ (1K 13,4). Strach je sobecký. Když myslíte na sebe, roste váš strach. Je zcela nepochybné, že vlastní příčina strachu ani nemusí vycházet ze skutečnosti! Například žena, která si stále myslí: „Já prostě vím, že se něco hrozného stane!“ může být úplně ochromena strachem kvůli ničemu. Klíčem k tomu, jak překonat svůj strach, je obléknout lásku. Láska hledá možnosti dávat. Strach je soustředění se na sebe. Láska „nepřemýšlí o zlu“ (1K 13,6 NBK). Strach těžko přemýšlí o čemkoli jiném. Láska „všemu věří“ (1K 13,6), zatímco strach je vysoce podezíravý.


  • Published in