Přihlásit se Registrovat

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Váš košík je prázdný
Nákupní košík
Váš košík je prázdný
Získáváte dopravu ZDARMA!
Hodnota objednávky přesáhla 800 Kč.

...knihy, které nechávájí
promluvit Bibli

 • co se děje když se modlím
 • Dí li bůh
 • důvěřovat bibli
 • Evoluce
 • Navzdory temnote
 • Proměnující milost
 • Velkolepen dílo
 • vzdálení živému bohu
 • Znamenitá žena

Martin Luther, Zde stojím a nemohu jinak

 • Published in

TNS obalka1

Roland H. Bainton

Podíl Martina Luthera na církevní reformaci nepochybně patří mezi významné milníky dějin Božího lidu. Svědčí o Bohu, který si do služby nepovolává bezchybné a neomylné lidi, nýbrž obyčejné hříšníky, jimž daruje svou milost a odpuštění. Hříšníky, které posvěcuje, aby se stali nástroji k plnění jeho vůle – spásy hynoucích duší. Luther pochopitelně nebyl tím, kdo reformaci zahájil. Zveřejnění Lutherových 95 tezí nebylo prvním reformačním krokem středověku. Kořen reformace začal růst mnohem dříve – za Jana Viklefa v Anglii či Jana Husa v Čechách. Martin Luther se ve skutečnosti původně nehodlal pouštět do celkové reformace církve. Neusiloval o získání vlivu, nechtěl se stát známou osobností, nepřál si zakládat novou církev či sbory.

Události ale brzy nabraly jiný směr a Luther, poslušen Božího vedení, zdvihl pochodeň svých předků, aby z jejího světla rozdmýchal oheň, který pročistil celou tehdejší Evropu. Oheň, jehož plameny planou, hřejí a osvěcují církev až do dnešních dnů. Oheň Božího slova a pravdy evangelia, která stále zachraňuje hříšníky a posvěcuje Boží lid!.

Prodejní cena: 550,- Kč. Koupit zde.

 

Střípky poznání Krista

 • Published in

TNS obalka1

A.W. Pink

Také jako e-kniha.

Nejúplnější zjevení, že Bůh je a kým je, je dáno v osobě Ježíše Krista. „Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl“ (J 1,18). Takové poznání Boha však není jen záležitostí intelektuálního porozumění, jde o duchovní rozeznání udílené Duchem svatým. Bůh musí svítit v našich srdcích, aby se nám tohoto poznání dostalo.

Pán Ježíš pověděl: „Kdo vidí mne, vidí Otce“ (J 14,9). Ano, on je „odleskem Boží slávy a výrazem Boží podstaty“ (Žd 1,3). Ve věčném, vtěleném Slově „je přece vtělena všechna plnost božství“ (Ko 2,9). Všechno, co se lidé mohou o Bohu dozvědět, jim představil v osobě svého vtěleného Syna. Proto je poznání Krista stálou touhou nejvyzrálejšího křesťana.

Arthur Walkington Pink (1886–1952) ovlivněn reformovanou a puritánskou teologií, horlivě hájil opomíjenou pravdu Božího slova ohledně Boží svrchovanosti, lidské zkaženosti a zodpovědnosti či ospravedlnění na základě pouhé víry. Zanechal nesmazatelnou stopu ve světě křesťanského myšlení a učení. Iain Murray, současný britský kazatel a spisovatel, považuje Arthura W. Pinka za „jednoho z nejvlivnějších evangelikálních spisovatelů druhé poloviny 20. století“.

Dop. cena: 250,- Kč. Koupit zde.

 

Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby 2024

 • Published in

TNS obalka1

On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. (Ko 1,15–16)  

Pán Ježíš Kristus je křesťanova sláva a radost. Slepému otvírá oči, hluchému protesává uši, mrtvé křísí k životu věčnému v Boží lásce. Nastal nový den, tma pominula! Jsme spaseni. Radujte se, že naše jména jsou zapsána v nebesích! Už nyní máme společenství s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. V tom je naše radost úplná! (1J 1,2–3)

Bratři a sestry, milí přátelé, co nádhernějšího by nás mělo vést k chvále Pána!? Kristus je všechno ve všem. Chtěl bych vás tímto osobně srdečně pozvat k příležitosti slyšet o nádheře Kristovy slávy z Božího slova a radovat se z ní společně s vykoupenými Božími dětmi na Zimní konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby 2024. 

Těším se na osobní shledání u Božího slova!

V Kristu,

Jan Suchý

Přihláška zde. 

Program zde a podrobnosti zde.

 

Rybář duší

 • Published in

TNS obalka1

Rybář duší

Ch. H. Spurgeon

Velké poslání, kterým při svém odchodu pověřil Pán Ježíš Kristus církev, zní:

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku“  (Mt 28,19–20).

Bylo nám uloženo zvěstovat a kázat evangelium celému stvoření. „Jak tedy skutečné získávání duší pro Pána vypadá? Jak probíhá vedení člověka k Bohu a ke spáse? Jakých prostředků je k tomu zapotřebí?“

Na všechny uvedené otázky dává jeden z největších evangelistů křesťanské historie Ch. H. Spurgeon užitečné odpovědi. Učí nás, jak jasně postavit ztraceným hříšníkům před oči Ježíše Krista ukřižovaného, na co se zaměřit a čeho se vyvarovat. Kdo může zvěstovat evangelium, a kdo by rozhodně neměl.

Kniha člověka dobře vyzbrojuje pro dílo získávání duší, zároveň ho dovede přímo nadchnout, aby neváhal a šířil evangelium všude kolem sebe.

Milí čtenáři, i vy se nechte povzbudit pro největší dílo v dějinách lidstva – dílo získávání duší!

Dop. cena: 380,- Kč. Koupit zde.

 

Kalendář Život 2024 je tu!

 • Published in

předek

Kalendář Život 2024 opět jako každý rok s krásnými obrázky a s biblickými verši na každé straně, každý obrázek lze použít i jako pohlednici. V kalendáři je za pomoci veršů z Bible srozumitelně vysvětleno evangelium: vrozená hříšnost člověka a neschopnost cokoli s ní udělat, Boží spravedlnost, jejíž trest padl z Boží milosti na Božího Syna Ježíše Krista, a cesta záchrany před věčným trestem jedině skrze pokání z hříchů a víru v Ježíše.

Dop. cena: 55,- Kč

K objednání zde.

 

Otevíráme knihu Přísloví

 • Published in

TNS obalka1

Otevíráme knihu Přísloví

Jim Newheiser

Kniha Přísloví obsahuje jedno hlavní poselství: jak získat moudrost.

Tato biblická kniha se zabývá rozsáhlou škálou praktických témat včetně výběru povolání, způsobu hospodaření s penězi, morální čistoty a úspěšných vztahů. Jim Newheiser zde čtenáře provede všemi hlavními aspekty učení Přísloví a zároveň zdůrazňuje, jak jsou tyto velké, život proměňující pravdy zakořeněny v evangeliu Ježíše Krista.

Záměr titulu Otevíráme knihu Přísloví je veskrze praktický. Autor očividně nehodlá vést své čtenáře na planinu bezbřehého a neužitečného hloubání, z níž není úniku. Spíše se snaží plnit roli užitečného průvodce a praktického rádce.

Kniha je rozdělena do několika tematických celků, k nimž se kniha Přísloví vyjadřuje. Dočtete se například jak využít moudrost: v boji s pošetilostí, v hledání spokojenosti, v přístupu k majetku a penězům, na cestě za úspěchem, ve správě domácnosti, při výchově dětí, v práci a zaměstnání, ve správě času, v oblasti manželství a milostné intimity, v otázce mezilidských vztahů, nebo dokonce ve stravovacích návycích. Na všechny tyto oblasti pohlíží autor skrz optiku biblické moudrosti. Neostýchá se poukázat na omyly a jejich důsledky (někdy až smrtící), k nimž dochází ve chvílích, kdy lidé raději naslouchají radám tohoto světa. Jim Newheiser předkládá jednotlivé myšlenky tzv. výkladovou metodou. Nejprve seznámí čtenáře s terminologií a významem probíraných úseků, poté se přesune k vysvětlení ústředních myšlenek, uvede doplňující přirovnání a poukáže na skutečnost, jak získanou informaci prakticky využít. Rovněž propojuje odkazy knihy Přísloví se zbytkem Písma, čímž odhaluje úžasný soulad Bible a jejího učení. Některá biblická přísloví a rčení nám mohou připadat poněkud vzdálená, abstraktní a těžko uchopitelná. Autor vyplňuje tato „hluchá místa“ nejenom pečlivým výkladem, nýbrž i praktickými příklady ze života či popisem vzorových biblických událostí. Velmi užitečné jsou také podněty k dalšímu studiu, zamyšlení a diskuzi v závěru každé kapitoly, což činí z knihy příhodný materiál ke skupinovému studiu na biblických hodinách, při rodinných ztišeních nebo setkání mládeže apod.

 

Dr. Newheiser je ředitelem kurzu Christian Counseling Program (Křesťanský poradenský program) a učitelem biblického poradenství a pastorální teologie na Reformed Theological Seminary (Reformovaný teologický seminář) v Severní Karolíně (USA). Pětadvacet let působil jako vedoucí pastor sboru Grace Bible Church (Escondido, Kalifornie). Je ředitelem známého institutu pro biblické poradenství a učednictví (IBCD – Intitute for Biblical Counseling and Discipleship). Dříve rovněž zastával pozici suplenta biblického poradenství na The Master’s University (TMU). 

Dop. cena: 360,- Kč. Koupit zde.

Ukázka k přečtení zde.