Přihlásit se Registrovat

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Váš košík je prázdný
Nákupní košík
Váš košík je prázdný
Získáváte dopravu ZDARMA!
Hodnota objednávky přesáhla 800 Kč.

...knihy, které nechávájí
promluvit Bibli

 • co se děje když se modlím
 • Dí li bůh
 • důvěřovat bibli
 • Evoluce
 • Navzdory temnote
 • Proměnující milost
 • Velkolepen dílo
 • vzdálení živému bohu
 • Znamenitá žena

Jak poznám, že opravdu patřím Kristu?

 • Published in

Odpovídá: Jan Amos Komenský

Neomylné známky oddaných:

Proto se nyní podíváme, jak se chovají Bohu oddaní lidé, aby si to každý člověk vzal k srdci jako měřítka, podle kterých bude rozsuzovat sám sebe, i jako zrcadlo povinností, v nichž se má cvičit.

1. Ustavičné zabývání se Bohem

Předně je takový Boží člověk více v nebi než na zemi, více s Bohem než s lidmi. Přebývá sice v těle a na světě, ale ani v jednom ani v druhém nemá zalíbení, a tak tu na ničem nelpí. Opravdu přebývá v těle jako v chaloupce, kterou má na čas propůjčenou: aby v ní mohl pokojně bydlet podle Boží vůle, šetří si ji, opravuje, látá, podpírá a přikrývá; všechno podle potřeby, nic zbytečně. Ve světě pak bydlí jako na bojišti, na které ho postavil Bůh; vždy se dívá, odkud přichází jaký útok, udatně si počíná tváří v tvář ďáblu a jiným nepřátelům (nehájí a nebrání tělo a své pohodlí, jen hrad svědomí). Ale jeho vlastní, domovský a zamilovaný příbytek je v nebi, kde má své občanství a poklady.

2. Základ pravdy při každém zkoumání

Za druhé se zvlášť a především stará, aby znal Boží vůli a řád spravedlnosti pro všechny věci a věděl, čeho se má bez odchylek držet. Jistě nemůže trpět, aby se jeho záležitosti a slova zakládaly na nejistotách, jak tomu bývá ve světě. Jde ve všem ke kořeni, aby věděl a viděl, co k dané věci říká Boží či lidská spravedlnost, co s sebou nese nebo nenese přirozený řád, jeho povinnosti, svědomí a zákon lásky, a postupoval podle toho. Když pro každou věc nalezne pravdivý základ (jak jen to umožňuje lidská nedokonalost), stojí na něm a neustupuje z něj ani kvůli protivenství ani vábení světa.

3. Vázáni samotným Bohem a svědomím

Takový tedy nepřijímá svá pravidla, ani zákony jiných, aby něco činil nebo nečinil podle jejich či svého zalíbení. Je vázán jen svým Bohem a jeho vůlí a nechce se líbit nikomu kromě samotného Boha, protože ví, že Bohu na něm tolik záleží.

Ne že by úmyslně nebral ohledy na lidi a pohrdal jimi (protože taková Kristova pokora a tichost není). Naopak zjevně přikazuje, aby každý vycházel bližnímu vstříc, k dobru společného růstu (Římanům 15,2). I svatý Pavel o sobě říká, že se snaží všem vyjít vstříc (1. Korintským 10,33).

Ale když se nemůže zalíbit všem lidem (což nemůže nikdo), nijak ho to nesvazuje ani nermoutí: Bůh a jeho láska mu stačí. … Vezme na sebe jednu podobu, a to Kristovu, což je prostota a upřímnost, kráčí v ní přímo a všem na očích, nehledí, co se nelíbí světu, jen co se líbí Bohu; a když to dělá, spokojí se s tím.

4. Připravenost k veškeré Boží vůli

Za čtvrté si nevybírá, jak by ho Pán Bůh měl vést, co mu má dát nebo nedat, co vzít nebo nevzít, kam a k čemu ho obrátit nebo neobrátit. Jen říká: „Tady jsem, Pane Bože můj! Přikaž, co chceš, nalož se mnou, jak chceš, jen mne posilni ke všemu, co se ti zalíbí.“ A to je naše dokonalost: být pohotově připraveni plnit veškerou Boží vůli, poslušně přijímat z jeho ruky věci těžké i příjemné a být stejně ochotní nastavit záda trestu, jako natahovat ruce pro dary.

pedek

Hlubina bezpečnosti v jazyce 21. století

Jan Amos Komenský

Komenský se znovu ukazuje jako dobrý znalec nejen Písma samotného, ale také lidské duše, lidského života i lidského soužení.

Zná dobře lidská pokušení i lidské touhy. Jeho srdce bylo srdcem pastýře Kristových beránků, který hledá pro Boží ovečky cestu na bezpečná místa, na klidné pastviny u pokojných vod.

Jeho cílem je najít střed, hlubinu svého vlastního života, která může být v plnosti odhalena jenom tehdy, když všechno dospěje na své místo a neklidné srdce člověka spočine v Bohu.

Poutníkova četba, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál

Martin Luther, Zde stojím a nemohu jinak

 • Published in

TNS obalka1

Roland H. Bainton

Podíl Martina Luthera na církevní reformaci nepochybně patří mezi významné milníky dějin Božího lidu. Svědčí o Bohu, který si do služby nepovolává bezchybné a neomylné lidi, nýbrž obyčejné hříšníky, jimž daruje svou milost a odpuštění. Hříšníky, které posvěcuje, aby se stali nástroji k plnění jeho vůle – spásy hynoucích duší. Luther pochopitelně nebyl tím, kdo reformaci zahájil. Zveřejnění Lutherových 95 tezí nebylo prvním reformačním krokem středověku. Kořen reformace začal růst mnohem dříve – za Jana Viklefa v Anglii či Jana Husa v Čechách. Martin Luther se ve skutečnosti původně nehodlal pouštět do celkové reformace církve. Neusiloval o získání vlivu, nechtěl se stát známou osobností, nepřál si zakládat novou církev či sbory.

Události ale brzy nabraly jiný směr a Luther, poslušen Božího vedení, zdvihl pochodeň svých předků, aby z jejího světla rozdmýchal oheň, který pročistil celou tehdejší Evropu. Oheň, jehož plameny planou, hřejí a osvěcují církev až do dnešních dnů. Oheň Božího slova a pravdy evangelia, která stále zachraňuje hříšníky a posvěcuje Boží lid!.

Prodejní cena: 550,- Kč. Koupit zde.

 

Střípky poznání Krista

 • Published in

TNS obalka1

A.W. Pink

Také jako e-kniha.

Nejúplnější zjevení, že Bůh je a kým je, je dáno v osobě Ježíše Krista. „Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl“ (J 1,18). Takové poznání Boha však není jen záležitostí intelektuálního porozumění, jde o duchovní rozeznání udílené Duchem svatým. Bůh musí svítit v našich srdcích, aby se nám tohoto poznání dostalo.

Pán Ježíš pověděl: „Kdo vidí mne, vidí Otce“ (J 14,9). Ano, on je „odleskem Boží slávy a výrazem Boží podstaty“ (Žd 1,3). Ve věčném, vtěleném Slově „je přece vtělena všechna plnost božství“ (Ko 2,9). Všechno, co se lidé mohou o Bohu dozvědět, jim představil v osobě svého vtěleného Syna. Proto je poznání Krista stálou touhou nejvyzrálejšího křesťana.

Arthur Walkington Pink (1886–1952) ovlivněn reformovanou a puritánskou teologií, horlivě hájil opomíjenou pravdu Božího slova ohledně Boží svrchovanosti, lidské zkaženosti a zodpovědnosti či ospravedlnění na základě pouhé víry. Zanechal nesmazatelnou stopu ve světě křesťanského myšlení a učení. Iain Murray, současný britský kazatel a spisovatel, považuje Arthura W. Pinka za „jednoho z nejvlivnějších evangelikálních spisovatelů druhé poloviny 20. století“.

Dop. cena: 250,- Kč. Koupit zde.

 

Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby 2024

 • Published in

TNS obalka1

On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. (Ko 1,15–16)  

Pán Ježíš Kristus je křesťanova sláva a radost. Slepému otvírá oči, hluchému protesává uši, mrtvé křísí k životu věčnému v Boží lásce. Nastal nový den, tma pominula! Jsme spaseni. Radujte se, že naše jména jsou zapsána v nebesích! Už nyní máme společenství s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. V tom je naše radost úplná! (1J 1,2–3)

Bratři a sestry, milí přátelé, co nádhernějšího by nás mělo vést k chvále Pána!? Kristus je všechno ve všem. Chtěl bych vás tímto osobně srdečně pozvat k příležitosti slyšet o nádheře Kristovy slávy z Božího slova a radovat se z ní společně s vykoupenými Božími dětmi na Zimní konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby 2024. 

Těším se na osobní shledání u Božího slova!

V Kristu,

Jan Suchý

Přihláška zde. 

Program zde a podrobnosti zde.

 

Rybář duší

 • Published in

TNS obalka1

Rybář duší

Ch. H. Spurgeon

Velké poslání, kterým při svém odchodu pověřil Pán Ježíš Kristus církev, zní:

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku“  (Mt 28,19–20).

Bylo nám uloženo zvěstovat a kázat evangelium celému stvoření. „Jak tedy skutečné získávání duší pro Pána vypadá? Jak probíhá vedení člověka k Bohu a ke spáse? Jakých prostředků je k tomu zapotřebí?“

Na všechny uvedené otázky dává jeden z největších evangelistů křesťanské historie Ch. H. Spurgeon užitečné odpovědi. Učí nás, jak jasně postavit ztraceným hříšníkům před oči Ježíše Krista ukřižovaného, na co se zaměřit a čeho se vyvarovat. Kdo může zvěstovat evangelium, a kdo by rozhodně neměl.

Kniha člověka dobře vyzbrojuje pro dílo získávání duší, zároveň ho dovede přímo nadchnout, aby neváhal a šířil evangelium všude kolem sebe.

Milí čtenáři, i vy se nechte povzbudit pro největší dílo v dějinách lidstva – dílo získávání duší!

Dop. cena: 380,- Kč. Koupit zde.

 

Kalendář Život 2024 je tu!

 • Published in

předek

Kalendář Život 2024 opět jako každý rok s krásnými obrázky a s biblickými verši na každé straně, každý obrázek lze použít i jako pohlednici. V kalendáři je za pomoci veršů z Bible srozumitelně vysvětleno evangelium: vrozená hříšnost člověka a neschopnost cokoli s ní udělat, Boží spravedlnost, jejíž trest padl z Boží milosti na Božího Syna Ježíše Krista, a cesta záchrany před věčným trestem jedině skrze pokání z hříchů a víru v Ježíše.

Dop. cena: 55,- Kč

K objednání zde.