Přihlásit se Registrovat

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Váš košík je prázdný
Nákupní košík
Váš košík je prázdný
Získáváte dopravu ZDARMA!
Hodnota objednávky přesáhla 800 Kč.

...knihy, které nechávájí
promluvit Bibli

  • co se děje když se modlím
  • Dí li bůh
  • důvěřovat bibli
  • Evoluce
  • Navzdory temnote
  • Proměnující milost
  • Velkolepen dílo
  • vzdálení živému bohu
  • Znamenitá žena

Nové knihy

Rybář duší

TNS obalka1

Rybář duší

Ch. H. Spurgeon

Velké poslání, kterým při svém odchodu pověřil Pán Ježíš Kristus církev, zní:

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku“  (Mt 28,19–20).

Bylo nám uloženo zvěstovat a kázat evangelium celému stvoření. „Jak tedy skutečné získávání duší pro Pána vypadá? Jak probíhá vedení člověka k Bohu a ke spáse? Jakých prostředků je k tomu zapotřebí?“

Na všechny uvedené otázky dává jeden z největších evangelistů křesťanské historie Ch. H. Spurgeon užitečné odpovědi. Učí nás, jak jasně postavit ztraceným hříšníkům před oči Ježíše Krista ukřižovaného, na co se zaměřit a čeho se vyvarovat. Kdo může zvěstovat evangelium, a kdo by rozhodně neměl.

Kniha člověka dobře vyzbrojuje pro dílo získávání duší, zároveň ho dovede přímo nadchnout, aby neváhal a šířil evangelium všude kolem sebe.

Milí čtenáři, i vy se nechte povzbudit pro největší dílo v dějinách lidstva – dílo získávání duší!

Dop. cena: 380,- Kč. Koupit zde.

 

Kalendář Život 2024 je tu!

předek

Kalendář Život 2024 opět jako každý rok s krásnými obrázky a s biblickými verši na každé straně, každý obrázek lze použít i jako pohlednici. V kalendáři je za pomoci veršů z Bible srozumitelně vysvětleno evangelium: vrozená hříšnost člověka a neschopnost cokoli s ní udělat, Boží spravedlnost, jejíž trest padl z Boží milosti na Božího Syna Ježíše Krista, a cesta záchrany před věčným trestem jedině skrze pokání z hříchů a víru v Ježíše.

Dop. cena: 55,- Kč

K objednání zde.

 

Otevíráme knihu Přísloví

TNS obalka1

Otevíráme knihu Přísloví

Jim Newheiser

Kniha Přísloví obsahuje jedno hlavní poselství: jak získat moudrost.

Tato biblická kniha se zabývá rozsáhlou škálou praktických témat včetně výběru povolání, způsobu hospodaření s penězi, morální čistoty a úspěšných vztahů. Jim Newheiser zde čtenáře provede všemi hlavními aspekty učení Přísloví a zároveň zdůrazňuje, jak jsou tyto velké, život proměňující pravdy zakořeněny v evangeliu Ježíše Krista.

Záměr titulu Otevíráme knihu Přísloví je veskrze praktický. Autor očividně nehodlá vést své čtenáře na planinu bezbřehého a neužitečného hloubání, z níž není úniku. Spíše se snaží plnit roli užitečného průvodce a praktického rádce.

Kniha je rozdělena do několika tematických celků, k nimž se kniha Přísloví vyjadřuje. Dočtete se například jak využít moudrost: v boji s pošetilostí, v hledání spokojenosti, v přístupu k majetku a penězům, na cestě za úspěchem, ve správě domácnosti, při výchově dětí, v práci a zaměstnání, ve správě času, v oblasti manželství a milostné intimity, v otázce mezilidských vztahů, nebo dokonce ve stravovacích návycích. Na všechny tyto oblasti pohlíží autor skrz optiku biblické moudrosti. Neostýchá se poukázat na omyly a jejich důsledky (někdy až smrtící), k nimž dochází ve chvílích, kdy lidé raději naslouchají radám tohoto světa. Jim Newheiser předkládá jednotlivé myšlenky tzv. výkladovou metodou. Nejprve seznámí čtenáře s terminologií a významem probíraných úseků, poté se přesune k vysvětlení ústředních myšlenek, uvede doplňující přirovnání a poukáže na skutečnost, jak získanou informaci prakticky využít. Rovněž propojuje odkazy knihy Přísloví se zbytkem Písma, čímž odhaluje úžasný soulad Bible a jejího učení. Některá biblická přísloví a rčení nám mohou připadat poněkud vzdálená, abstraktní a těžko uchopitelná. Autor vyplňuje tato „hluchá místa“ nejenom pečlivým výkladem, nýbrž i praktickými příklady ze života či popisem vzorových biblických událostí. Velmi užitečné jsou také podněty k dalšímu studiu, zamyšlení a diskuzi v závěru každé kapitoly, což činí z knihy příhodný materiál ke skupinovému studiu na biblických hodinách, při rodinných ztišeních nebo setkání mládeže apod.

 

Dr. Newheiser je ředitelem kurzu Christian Counseling Program (Křesťanský poradenský program) a učitelem biblického poradenství a pastorální teologie na Reformed Theological Seminary (Reformovaný teologický seminář) v Severní Karolíně (USA). Pětadvacet let působil jako vedoucí pastor sboru Grace Bible Church (Escondido, Kalifornie). Je ředitelem známého institutu pro biblické poradenství a učednictví (IBCD – Intitute for Biblical Counseling and Discipleship). Dříve rovněž zastával pozici suplenta biblického poradenství na The Master’s University (TMU). 

Dop. cena: 360,- Kč. Koupit zde.

Ukázka k přečtení zde.

Jedině vírou

TNS obalka1Jedině vírou

Thomas Schreiner

Víme, že skrze víru jsme znovuzrozeni a máme věčný život, a proto jistě musíme dojít k závěru, že je charakter víry a její vztah ke spasení nekonečně důležitý. To znamená, že se kniha zabývá poklady nezměrné důležitosti. Nekonečnost nelze změřit a my se zde zaobíráme nekonečnými věcmi. Jak říká Tom Schreiner, tato kniha „řeší jednu z nejzákladnějších otázek našeho lidství: Jak může být člověk spravedlivý před Bohem?

John Piper (z předmluvy)

Učení, kterým církev stojí nebo padá.

Martin Luther

Thomas R. Schreiner (narozen 24. dubna 1954) je americký reformovaný novozákonník. Je profesorem interpretace Nového zákona na Southern Baptist Theological Seminary. Schreiner je autorem komentářů k listům Římanům, Židům, Prvnímu a Druhému Petrovi a Judovi. V letech 2001–2015 působil jako kazatel v Clifton Baptist Church v Louisville, USA a v současné době zde slouží jako starší církve.

Dop. cena: 450,- Kč. Koupit zde.

K dispozici také jako E- kniha zde.

Ukázka k přečtení zde.

Úvod do teologie nové smlouvy

TNS obalka1Úvod do teologie nové smlouvy

A. Blake White

V Koloským 1,16 se říká, že všechno bylo stvořeno pro Ježíše. On je středem vesmíru a středem Bible. Kristus je vrcholem zjevení. On je Král!

To vrhá na jeho slova jiné světlo. Jeho slova musíme brát s maximální vážností. Každou pasáž Písma vykládáme a aplikujeme ve světle jeho osoby.

Jak se píše ve 2. Korintským 1,20: „Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ‚Ano‘. A proto skrze něho zní i naše ‚Amen‘ k slávě Boží.“

To bude mít nevyhnutelné teologické důsledky a mám za to, že teologie nové smlouvy jedinečným způsobem spravedlivě zohledňuje Ježíšovu autoritu a ústřední postavení. Doufám, že na následujících stránkách ukážu proč.

A. Blake White je vedoucím pastorem církve South Side Baptist Church v Abilene, USA. Je autorem deseti knih, včetně: Boží vyvolený lid: zaslíbení Izraeli, naplnění v církvi a Teologické základy pro etiku Nové smlouvy.)

Dop. cena: 140,- Kč. Koupit zde.

K dispozici také jako E- kniha zde.

Ukázka k přečtení zde.

2000 let Kristovy moci - I. díl: Doba církevních otců

předek

Nick R. Needham

Kniha vznikla z hlubokého přesvědčení autora, že dnešní křesťané mohou mít nesmírný užitek z poznání, co vše dělal Bůh v průběhu historie.

Mocné činy Ježíše Krista neskončily s událostmi zaznamenanými v knize Skutků. V každém dalším století pokračuje všemohoucí Bůh ve svém díle, které dnes lidé mohou poznávat, když se podívají, jak křesťané předchozích generací čelili přicházejícím výzvám.

2000 let Kristovy moci je vícesvazkové dílo o dějinách církve. Je akademicky spolehlivé, a přitom napsané lehkým a čtivým stylem, díky němuž je přístupné každému, kdo se zajímá o historii církve.

První díl knihy 2000 let Kristovy moci zahrnuje období od 1. století do počátku středověku. Zabývá obdobím církevních otců a obsahuje příběhy mučedníků, jako byli Blandina a Polykarp, teologů, jako byli Atanáš a Augustin z Hippo, a kazatelů, jako byl Jan Zlatoústý.

 Také jako e-kniha.

Řekli o knize

Kniha je užitečná, jelikož přístupným způsobem přibližuje hlavní dějovou linii historie církve v průběhu prvních staletí. Každá kapitola je zakončena výběrem z dobových křesťanských spisů autorů, o nichž se v kapitole hovoří. To znamená, že se nejen dozvíme, čemu určití lidé věřili, ale můžeme si přečíst i některé úryvky z jejich díla – a ty jsou často nesmírně poučné.

-- Martin K. Bussey (přednášející teologie, Africa International University, Keňa)

 

Již mnoho let říkám: chcete-li důkladné, vyučující a zároveň dobře přístupné dějiny církve, přečtěte si knihu Nicka Needhama 2000 let Kristovy moci. Nyní mají křesťané k dispozici vynikající zdroj, který jim pomůže prohloubit znalosti o dějinách jejich víry. Vřele doporučuji.

 -- Carl R. Trueman (profesor na Jižním baptistickém semináři v Louisville, Kentucky, USA)

 

 

Dop. cena: 650,- Kč, aktuální cena: 550,-Kč

K dispozici také jako E- kniha zde.

Ukázka k přečtení zde.